วันที่ 20 มีนาคม 2023

สร้างเครื่องมือการประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ที่ยุโรปยอมรับ ยกระดับความสามารถให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและชุมชนในประเทศไทยที่ต้องการประเมิน ปรับลด และชดเชยคาร์บอนให้กับคู่ค้าจากสหภาพยุโรป
ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือกับทั้งสองฝั่ง
 
TOURLINK อบก. และ สทอ. ร่วมประชุมเชิงเทคนิคเพื่อจัดทำ THAI-EU PCR บริการท่องเที่ยว ฉบับที่รวมในเครื่องมือ Carmacal คำนวณจาก carmacal หรือระบบของไทย แล้วชดเชยคารืบอนจากเมืองไทยได้เลย เริ่มจากการเปรียบเทียบ เพื่อหาจุดแตกต้าง เช่น ค่า Readiative Forcing Index(RFI) เข้าไปในการคิดการปล่อย GHG ของการบิน การรวมคาร์บอนฟุตพรินท์จากอาหาร เป็นต้น ในลำดับต่อไปจะทำการทดสอบความไม่แน่นอนและความไวต่อแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการประเมินด้วยการเลือกเส้นทางมาคำนวณจากสองวิธี และก็จะบูรณาการเข้าด้วยกันต่อไป
Visitors: 140,651