วันที่ 28 มกราคม 2023

TEATA ได้ร่วมงานสรุปการแถลงข่าวในงาน “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อเรา เพื่อโลกกับ งานสังคมสุขใจครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2563 ที่ ปฐม ออร์แกนิค วิลเลจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
โดย นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ บอกเล่าความเป็นมา แนวคิดไฮไลท์แนะนำ TOCA Platform / การสะสม Earth Point / การรวมเครือข่ายสังคมอินทรีย์ ในทุกภาคส่วน และ พันธมิตรที่ร่วมจัดงานได้แก่ มลูนิธิสังคมสุขใจ, TEATA, โรงแรม RXV, กลุ่มมิตรผล, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, TCEB, Central Group, ไทวัสดุ, สวทช, การการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, Patom Farm กลุ่มเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และเครือข่ายทั่วประเทศ โดยจัดงานในวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00 - 17:00 น. เข้าชมงานได้ฟรี สามารถจอดรถได้ที่ลาดจอดรถสวนสามพรานและโรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ โดยมีบริการรับ-ส่งจากลานจอดรถ 
นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวถึงนโยบายของจังหวัดนครปฐม ในการส่งเสริมให้เกิดสังคมเกษตรอินทรีย์ตามหลักการแบบ BCG เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพที่มุ่งประเด็นหลักในด้านอาหาร การเกษตรและการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเข้าสู่ชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีพื้นที่ในการเกษตรถึง 650,000 ไร่ ซึ่งเป็นรายได้หลักสำคัญของจังหวัด โดยมีรายได้จากพื้นไร่ - สวน 800 - 900 ล้านบาทต่อปี จากนาข้าว 250,000 ล้านบาทต่อปี โดยแบ่งเป็น นาปรัง 150,000 ล้านบาท นาปี 100,000 ล้านบาท และจากพืชสมุนไพร 800 ล้านบาท โดยมีพื้นที่หลักในเขตอำเภอดอนตูม ซึ่งปลูกผักบุ้ง กระเพราและโหระพา
 
นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ยังกล่าวอีกว่า ภาคีสนับสนุนการจัดงานร่วมเสวนาหัวข้อ “BCG กับการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์” ทางจังหวัดมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในเศรษฐกิจสีเขียวแนวทางของ BCG และส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายอินทรีย์อีกด้วย
 
ทาง ททท. เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ก่อให้เกิดความสุขกับนักท่องเที่ยว ในแนวทาง BCG โดยเน้นในเรื่องของอาหารและกลุ่ม 4 พลังบวก เพื่อส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำ โดยเฉพาะเครือข่ายของกลุ่ม Young Smart Farmer และผลผลิตการเกษตรที่มีการระบุทางภูมิศาสตร์เฉพาะถิ่น (GI) ได้แก่ ส้มโอนครปฐม สับปะรดทุ่งคา มะพร้าวของดำเนินสะดวก กลางน้ำและปลายน้ำที่เน้นการทำงานร่วมกันกับสมาคมท่องเที่ยวในด้านการตลาด เช่น TEATA ที่ส่งเสริมให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ผู้แทนจากเกษตรอินทรีย์ Organic Hero ในการจัดงานครั้งนี้ คือ คุณประหยัด จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์หัวอ่าว ตำบลบางช้าง อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม ที่มีชื่อเสียงในการปลูกฝรั่งกิมจูอินทรีย์ที่มีรสชาติอร่อย โดยการใช้หลักการตลาดนำการผลิต เพื่อให้เกิดการขายได้จริงซึ่งทำให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนจนเกษตรกรสามาถปลดภาระหนี้สินได้สำเร็จ และรวมตัวกันในกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จนสามาถขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร GIP ได้ถึง 30 ราย และร่วมผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจในแนวทาง BCG โดยเฉพาะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีการนำส่วนต่างๆของฝรั่งไปทำให้เกิดมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นการลดขยะในแปลงฝรั่ง อาทิ นำยอดฝรั่งที่ไม่ออกดอก มาทำใบชาฝรั่ง และทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในแปลง ทำไวน์และน้ำฝรั่งสด นำผลที่ตกเกรดไปทำผงฝรั่ง และนำไปทำถ่าน จนเกิดผลผลิตต่อยอดได้แก่ น้ำส้มควันไม้ ขี้เถ้าที่นำไปทำน้ำด่าง เพื่อนำไปทำสบู่ น้ำยาซักผ้า และร่วมกันสร้างระบบห่วงโซ่อาหารอินทรีย์โดยมีการเปิดตลาดในสวน ในพื้นที่่ของกลุ่มเกษตรกรหัวอ่าว วัดบางช้างใต้ ในวันเสาร์ - อาทิตย์ เพื่อจำหน่ายสินค้าของทางกลุ่ม
 
คุณ อรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ กล่าวว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ให้เติมโต และขยายวงกว้างขึ้น ดังนั้นใน TOCA Platform จึงปรับเงื่อนไขในการรับเกษตรกรเป็นสมาชิก โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน หรือกลุ่มที่หยุดการใช้สารเคมีแล้วแต่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตร GIP สามารถเข้าร่วมเครือข่ายได้
 
ทั้งนี้ภายในงานยังมีร้านที่มาเปิด ได้แก่ Patom Organic , Patom Farm กิจกรรมมัดย้อมจากธรรมชาติ และมหาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม - เครื่องอัดกระทงใบตอง ให้ชมภายในงานอีกด้วย
Visitors: 140,650