วันที่ 4 มิถุนายน 2022

TEATA ร่วมอุปถัมภ์ต้นไม้ ต้นละ 100 บาท เพื่อฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำจังหวัดน่าน ด้วยการปรับลดการปลูกพืชไร่ระยะสั้น สู่การปลูกต้นไม้หลากหลาย โดยร่วมมือกับเกษตรในพื้นที่สูงเป็นระยะเวลา 3 ปี ตลอดโครงการผู้อุปถัมป์จะสามารถติดตามผลต้นไม้ที่ปลูกได้ ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 95 kgCO2eq (ต่อ 10ปี / T-VER-TOOL-FOR/AGR-01 Version 04 ทางเลือกที่ 1 ) เราจะสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกัน


#เคลื่อนไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม  #สกสว #บพข #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #TEATA #RECOFTC

Visitors: 131,234