วันที่ 11 มีนาคม 2023

นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ ท่านเอกอัครราชฑูต ณ กรุงเบอร์ลิน ให้เกียรติทีมTEATA เข้าพบ เพื่อนำเสนอ THAILAND CARBON NEUTRAL TOURISM เส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายใต้งานวิจัย "ท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน" ทุนวิจัย บพข สกสว. กววน. ท่านได้ให้การสนับสนุนและให้ข้อแนะนำหลายประเด็นเพื่อการขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยครั้งนี้เป็นอย่างดีมากๆ
 
ทาง TEATA ขอขอบพระคุณทีมเจ้าหน้าที่ของสถานฑูตทุกท่านที่ร่วมให้ความเห็น ให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนพร้อมประสานงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการก๊าซเรือนกระจกให้กับภาคการท่องเที่ยวไทยต่อไปอย่างต่อเนื่อง
 
ขณะนี้ประเทศไทยมีระเบียบวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวโดยตรง มีโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก LESS และตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ รวมถึง นวัตกรรมการชดเชยคาร์บอนแบบรับรองตนเอง นวัตกรรมกิจกรรมสร้างสรรค์ชดเชยคาร์บอน และกำลังอยู่ระหว่างเตรียมขยาย นวัตกรรมตู้ Tip for earth สะดวกร่วมชดเชยคาร์บอนได้ทุกที่ที่เข้าโครงการ อีกด้วย
 
Visitors: 140,650