วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2023

TEATA ดำเนินการอบรมห่วงโซ่อุปทานท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่วิจัย
เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินทร์ ด้วย PCR บริการท่องเที่ยว
ของ อบก. และแนวทางส่งเสริมการตลาดให้กับ DMC โดยบูรณาการร่วมกับการฝึกอบรมหลักสูตร
มาตรฐานการท่องเที่ยวทางทะเลคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 
ที่ดำเนินการหลักโดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้กับผู้ประกอบการเกาะเต่าและสุราษฎร์ธานี
เพื่อขยายการใช้ประโยชน์และร่วมส่งเสริมการตลาดให้เกิดยอดขายจากเส้นทางท่องเที่ยว
ที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้งานวิจัย เจาะตลาด ปั้นยอดขาย เที่ยวไทยไร้คาร์บอน
โดยได้รับทุนวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (บพข.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กววน.) 

Visitors: 140,643