วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2023

TEATA ดำเนินการอบรมห่วงโซ่อุปทานท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่วิจัย เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินทร์ ด้วย PCR บริการท่องเที่ยวของ อบก. และแนวทางส่งเสริมการตลาด โดยบูรณการร่วมกับการฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานการท่องเที่ยวทางทะเลคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ดำเนินการหลักโดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ โรงแรม ภูเก็ตเมอร์ลิน (จังหวัดภูเก็ต)

 

ทั้งนี้มีแผนการดำเนินการอบรมในวันที่ 21 กพ.2566 ภาคเช้า ให้กับผู้ประกอบการใน จ.สุราษฎร์ธานี ภาคบ่ายอบรมให้กับผู้ประกอบการของสมาคม และนครปฐม สมุทรสงคราม(เพิ่มเติม) 24 ก.พ. ผู้ประกอบการในจังหวัดกระบี่ เพื่อขยายการใช้ประโยชน์และร่วมส่งเสริมการตลาดให้เกิดยอดขายจากเส้นทางท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ ภาใต้งานวิจัย เจาะตลาด ปั้นบอดขาย เที่ยวไทยไร้คาร์บอน โดยได้รับทุนวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

#บพข #เที่ยวไทยไร้คาร์บอน #เคลื่อนไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม
#กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สกสว #PMUC #TSRI #TEATA


Visitors: 140,645