วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024

คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมสทอ. คุณนันทพล ไข่มุกด์ อุปนายกสมาคมสทอ.และคุณวัลย์ณัฐ บุญประเสริฐ เลขาสมาคมสทอ. 

ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับทางมหาวิทยาลัยดุสิตธานี โดยมี ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี เป็นผู้เซ็นต์ลงนาม 

เพื่อการสนับสนุนแลกเปลี่ยนวิทยากร การสนับสนุนในการรับนักศึกษาฝึกงาน การบูรณาการการเรียนกับการทำงาน และสหกิจศึกษาร่วมกัน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 1101 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพา 

 

Visitors: 131,234