Eco Lodge SLEEP WITH NATURE EMPOWER YOUR LIFE..เติมพลังให้ชีวิต พักใกล้ชิดธรรมชาติ จังหวัดเชียงราย

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่พัก Eco Lodge SLEEP WITH NATURE EMPOWER YOUR LIFE..เติมพลังให้ชีวิต พักใกล้ชิดธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. คุณสุมลมาลย์ เหมาะประไพพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริการท่องเที่ยว กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ได้กล่าวทักทายต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านที่พัก Eco Lodge ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน ณ คาทิลิยา เมาท์เทน รีสอร์ท แอนด์ สปา แม่จัน จังหวัดเชียงราย . โดยให้ความรู้ในภารกิจกรมการท่องเที่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ในมาตรฐานการจัดกิจกรรม Eco Lodge เพื่อการท่องเที่ยว และเน้นการทำ workshop ให้ฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ ดังนี้ - การฝึกออกแบบที่พักรักษ์นิเวศภายใต้แนวคิด Nature-Based Tourism - การทำให้ที่พักเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อธุรกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG - การจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ผู้เข้าพัก - สร้างแนวทางการทำงานร่วมกับชุมชน . กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุง ให้สามารถเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และร่วมกันขับเคลื่อนสู่การท่องเที่ยวคุณภาพ

Visitors: 131,234