About TourLink

 

TOURLINK

คือ โครงการที่ได้รับการร่วมมือ

จากหน่วยงานต่างๆของภาครัฐและเอกชน

เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย

ให้มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ชุมชน ลูกจ้างและนายจ้าง

และเพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน

ของการท่องเที่ยวไทยในตลาดโลก

โดยมีรูปแบบแผนการดำเนินงาน

โค้ช การอบรม จาก ECEAT

(EuropeanCentreforEcoandAgroTourism)

Visitors: 137,572