วันที่ 22 ธันวาคม 2022

สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยได้ลงพื้นที่และจัดการอบรมการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) หรือเรียกว่าโครงการ LESS โดย อบก. ให้กับเครือข่ายเที่ยวไทยไร้คาร์บอนกว่า 30 ราย เพื่อนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมที่ทำให้ภาคท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีระบบ โดยจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition: LOR) จาก อบก โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และประเมินทางเทคนิควิชาการแบบง่าย นำไปใช้อ้างอิงในรายงานการปล่อยและดูดกลับระดับภายในองค์กรได้
โครงการนี้สมาคมได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัย เจาะตลาด ปั้นยอดขาย เที่ยวไทยไร้คาร์บอน โดย บพข. สกสว. กววน. ประจำปี 2565 ซึ่งจะทำให้ภาคการท่องเที่ยวไทยมีขีดความสามารถในการจัดการก๊าซเรือนกระจกดีขึ้น และมีส่วนสนับสนุนุเป้าหมายในการทำให้อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส
Visitors: 140,642