วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2023

TEATA ดำเนินการอบรม DMC สมาชิกสมาคมที่มีความสนใจจัดเส้นทางในพื้นที่วิจัยและทั่วประเทศ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินทร์ ด้วย PCR บริการท่องเที่ยวของ อบก. และแนวทางส่งเสริมการตลาดให้กับ DMC ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเพิ่มเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ที่มีการประเมินและชดเชยล่วงหน้าเพื่อประกอบการทำตลาดในระดับต้น ทำให้มีการยกระดับ ขยายการใช้ประโยชน์และร่วมส่งเสริมการตลาดให้เกิดยอดขายจากเส้นทางท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้งานวิจัย เจาะตลาด ปั้นยอดขาย เที่ยวไทยไร้คาร์บอน โดยได้รับทุนวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กววน.)
Visitors: 140,650