โครงการร่วมมือในประเทศ

  พ.ศ. 2564 ลงนาม MOU โครงการ Carbon Balance

 

พ.ศ. 2564 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านกิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริการท่องเที่ยว กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


 

พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนากิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Go Ea(s)t & Go Green) ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)


 

พ.ศ. 2561 โครงการ การพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้วยการใช้ตลาดเชิงกลยุทธ์และการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)


 

พ.ศ. 2560 โครงการ การพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดอาหารเพื่อสุขภาพในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)


 

พ.ศ. 2559 โครงการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) บนเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)


 

พ.ศ. 2559 โครงการสร้างภาพลักษณ์จุดหมายปลายทาง (Destination Branding) และกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนถนนสายวัฒนธรรม บ้านไม้เก่าและพื้นที่เชื่อมโยง ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   (องค์การมหาชน)


 

พ.ศ. 2555-2557 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเลย ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)


 


Visitors: 98,710