เกี่ยวกับ

ประวัติความเป็นมา

สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.)

 


TEATA เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว ทั้งบริษัทนำเที่ยว ที่พัก ชุมชน และผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยต่างๆ โดยการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อผลักดันการอนุรักษ์ระบบนิเวศ (Ecosystem) การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism)

 

ช่วง 10ปีแรก ทางสมาคมได้พัฒนา ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเน้นด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

 

10 ปีต่อมา ช่วงแห่งการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนยกระดับมาตรฐานสู่สากล นำร่องพัฒนา “มาตรฐานและเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยอิงเกณฑ์ของ Global Sustainable Tourism Council (GSTC) และการใช้แนวคิดท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ

 

ทศวรรษที่ 3 เป้าหมายมุ่งสู่ “การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” และการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความยั่งยืนในระดับที่เข้มข้นมากขึ้น

ภาคีเครือข่ายสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.)

ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศทางสมาคมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทุกภาคส่วนและขอขอบพระคุณที่ให้ความไว้วางใจกับทางสมาคมด้วยดีเสมอมา

Visitors: 98,710