แนวทางประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์เส้นทางท่องเที่ยวตาม การประเมิน CFP PCR บริการท่องเที่ยว ของ อบก.

สำหรับโปรแกรมทัวร์/กิจกรรมในชุมชน เพื่อใช้ในการวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบริการท่องเที่ยว และ การทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน จนปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ใช้คู้กับ PCR บริการท่องเที่ยว และ verification sheet โดย อบก . เป็นแนวทางขั้นต้นนะครับ ต่อไปจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ สนใจคำนวณ หรือสอบถาม ได้ที่ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

Visitors: 131,234