วันที่ 22 กันยายน 2022

เส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ "เดินเที่ยวกับชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต" เส้นทางนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง จากต่างประเทศ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มากับเรือสำราญ 

 

เป็นเส้นทางที่มีการประเมิน (ด้วย PCRบริการท่องเที่ยว อบก.) ปรับลด (ด้วยกิจกรรมต่างๆและจะดำเนินโครงการ LESS)  ชดเชย (ด้วยคาร์บอนเครดิตจากตลาดคาร์บอนที่รับรองผ่าน T-VER อบก. ) และตรวจสอบเบื้องต้นด้วยนักวิจัยในโครงการ เจาะตลาด ปั้นยอดขาย เที่ยวไทยไร้คาร์บอน  จนเสมือนไม่ปล่อยคาร์บอนเลย (Carbon Neutral) เรียบร้อยแล้ว และจะมีการออกแบบเพื่อปรับลดและชดเชยในระยะยาวต่อไป

 

นักท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว บริษัทต่างๆ ที่ใช้บริการที่นี่ ค่าสุทธิของคาร์บอนฟุตพรินท์ตั้งแต่เริ่มจนจบกิจกรรมหักลบด้วยปริมาณที่มีการชดเชย = 0 kgCO2eq นอกจากนี้ กิจกรรมโดยปกติยังถือว่าปล่อยคาร์บอนต่ำกว่ากรณีฐานอีกด้วยจากการปรับลดให้เกิดขยะน้อยที่ต้นทาง การจัดการเศษอาหารและขยะให้เหลือไปฝังกลบน้อยลง การเลือกใช้และวางแผนใช้หลอดไฟที่ประหยัดพลังงาน และอื่นๆในอนาคต

 

เส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์นี้ เกิดจากการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและนักวิจัย ภายใต้โครงการวิจัย"เจาะตลาด ปั้นยอดขาย เที่ยวไทยไร้คาร์บอน" โดยสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย 

 

สนับสนุนทุนวิจัยโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) งบประมาณจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กววน.)

#ท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ #บพข #สกสว #TEATA #เคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #TSRI #PMUc #กววน. #ย่านเมืองเก่าภูเก็ต


Visitors: 140,658