วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2023

TEATA ดำเนินการอบรมห่วงโซ่อุปทานท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่วิจัยเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินทร์ ด้วย PCR บริการท่องเที่ยวของ อบก. และแนวทางส่งเสริมการตลาดให้กับ DMC โดยบูรณาการร่วมกับการฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานการท่องเที่ยวทางทะเลคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ดำเนินการหลักโดย มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดกระบี่ เพื่อขยายการใช้ประโยชน์และร่วมส่งเสริมการตลาดให้เกิดยอดขายจากเส้นทางท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้งานวิจัย เจาะตลาด ปั้นยอดขาย เที่ยวไทยไร้คาร์บอน โดยได้รับทุนวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กววน.)
Visitors: 140,657