วันที่ 1 พฤษภาคม 2023

ทางสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย ร่วมสำรวจเส้นทางเพื่อเตรียมจัดกิจกรรม CSR สร้างฟื้นป่าชายเลนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการขยายผล นำแนวคิดท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภาสยใต้ทุน บพข. ไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางต่อไป โดยจะมีการใช้บริการกับโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ที่เป็น 1 ใน 50 จุดท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และมีโอกาสบรรลุเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์(หากมีระเบียบวิธีการออกมา) อีกด้วย
 
#TAT #เที่ยวไทยไร้คาร์บอน #ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ #TEATA #สกสว #บพข #กววน #THAILAND #CarbonNeutralTourism #เที่ยวไทยไร้คาร์บอน #carbonneutral #carbonbalance #เคลื่อนไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม #กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ #กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #NetZeroEmissions
Visitors: 140,647