วันที่ 7 พฤษภาคม 2022

มุ่งสู่ท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน ยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยไปพร้อมๆกับการรักษาโลก ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2565 คณะนักวิจัยของสมาคมนำโดยนายก วสุมน เนตรกิจเจริญ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและลงพื้นที่ติดตามแผนงานวิจัย การท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน จังหวัดกระบี่ ตามแผนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับ หน่วยบูรณาการประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

 

โดยมีอาจารย์เอ ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์จากหลากหลายสถาบัน ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและลงพื้นที่จริงเพื่อนำไปสู่การวิจัยและทำให้การท่องเที่ยวไทยมีส่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับประเทศ บรรลุเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2593 และ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2608 ที่จะทำให้ขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของไทยสูงขึ้น ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่มีความใส่ใจต่อการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

โดยได้เดินทางไปทำกิจกรรมพายคายักที่เขากาโรสบ้านไหนหนัง ชมโรงแรมมาตรฐาน WellHotel และ Asean Green Hotel เรียนรู้ผ่านมื้ออาหารคาร์บอนต่ำที่บ้านบวก กิจกรรมอาบอรุณและฟังบรรยายพิเศษกลางทะเลที่ทุ่งหยีเพ็ง สองชุมชนที่มีป่าชุมชนที่ทำให้สองแห่งนี้น่าจะปล่อยก๊าซเรือนกระจุกสุทธิเป็นลบ (ดูดซับมากกว่าปล่อยออก) นอกจากนี้ยังได้เดินชมเมืองเก่าลันตา รวมทั้งพบปะกับภาคประชาสังคมในกระบี่ เช่น ร้านอาหารเรือนไม้ที่รักษ์โลก สมาคมโรงแรมกระบี่ สโมสรกาแฟกระบี่ที่ทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อีกด้วย 

 

ในปี 2565 ทางสมาคมจะส่งเสริมให้เกิดการประเมินและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกคารืบอนเครดิตและกิจกรรมดูดซับก๊าซเรือนกระจกต่างๆ พร้อมทั้งเฟยแพร่ความรู้ให้กับคู่ค้าและหน่วยงานต่างๆด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 

 #ท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน  #กระบี่เมืองสีเขียว #อว #บพข #สกสว #มวล #Teata #มช #PIM #มร #NIDA #มรภสงขลา

ภาพ ทานตะวัน เขียวน้ำชุม - ทาร์ซานแอดเวนเจอร์ คณะนักวิจัยสมาคมฯ และ จากสต๊อคภาพทริปกรีนกระบี่โดย บพข./สกสว.

 
Visitors: 131,234