วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2023

นำสินค้า THAILAND CRBON NEUTRAL TOURISM นำเสนอสู่ตลาดเอเซีย
สมาคมได้ร่วมจัดบูทและเข้าร่วมการเสวนาในงาน IETM 2023 - The International Ecotourism Travel Mart เมือง Silang Cavite ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นงานที่รวมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากทั่วเอเซียกว่า 25 ประเทศ ร่วมแสดงสินค้าและบริการ พร้อมทั้งการประชุมวิชาการด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งทางสมาคมได้นำเอาผลผลิตพร้อมขายเชิงพาณิชย์จากงานวิจัย บพข. ได้แก่ 50 เส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ที่มีการทำงานกับเครือข่ายผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทานเช่น บริษัทนำเที่ยว ชุมชน ขนส่ง มัคคุเทศก์ โรงแรม ร้านอาหารกว่า 250 รายทั่วประเทศ แบะนักวิจัยจากหลายสถาบัน ไปเผยแพร่ในรูปแบบการขายองค์กรต่อองค์กรเพื่อทำประชาสัมพันธ์ให้กับประเทศไทยว่ามีความพร้อมในการให้บริการท่องเที่ยวแบบ Carbon Neutral ที่จะมีการประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ การปรับลดจนปล่อยคาร์บอนต่ำกว่ากรณีฐาน และทำการชดเชยจนหมดเสมือนไม่ปล่อยคาร์บอนเลย ให้กับนานาประเทศ เป็นการปักหมุดความพร้อมของประเทศไทยในการจัดการก๊าซเรือนกระจกภาคท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้ามากประเทศหนึ่งของเอเซียที่มีสินค้าหมวดนี้พร้อมขายจริง โดยได้รับการตอบรับจากสื่อมวลชนจำนวนมาก และจากองค์กรต่างๆที่จะมีการดำเนินการร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการซื้อขายในอนาคตต่อไป
 
Visitors: 131,234