วันที่ 13 มีนาคม 2023

นายกสมาคมและอุปนายกร่วมประชุม

เพื่อประสานความร่วมมือ

โครงการ TOURLINK

กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Visitors: 140,650