งานสัมมนาเชิงลึกหลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ใกล้ตัว

ท่านนายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สทอ.) ได้รับเกียรติร่วมกล่าวทักทายต้อนรับในงานสัมมนาเชิงลึกหลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ใกล้ตัว (ฉบับเข้าใจง่าย เริ่มได้ทันที) เป็นการสร้างนวัตกรรมธุรกิจและความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนสู่ BCG กับโครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วย BCG (BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY) จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

Visitors: 140,650