วันที่ 13 พฤษภาคม 2024

คุณปาริชาติ สุนทรารักษ์ อุปนายกสมาคมฯ เป็นวิทยากรร่วมเสวนา Topic 12 Seminar on “Eco Tourism & BCG in Tourism” ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. ประเด็น Amazing Balance tourism with BCG: Bio Innovation tourism, Circular Lifestyle tourism, Carbon Neutral tourism, tourism for SDGs: Biodiversity and Climate Action และตัวอย่างกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
โครงการฝึกอบรมนานาชาติรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร “Sustainable Creative & Responsible Tourism Development based on BCG model” ระยะเวลาจัดอบรมระหว่างวันที่ 6 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖7 ในรูปแบบออนไลน์ บรรยายภาคภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตัวอย่างที่ดีด้านการท่องเที่ยวชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (Creative tourism) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible tourism) และเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for all/ Inclusive tourism) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโมเดล BCG รวมถึงการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยว และกลยุทธ์การตลาดให้ประสบความสำเร็จในระดับโลก กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับทุนของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ มาจาก 30 กว่าประเทศในแถบละตินอเมริกา แอฟริกา เอเชียกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้
จัดโครงการโดยมหาวิทยาลัยบูรพา โดย สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
Visitors: 140,653