คุณนที สิทธิประศาสน์ บรรยายใน (หัวข้อ : เราจะ Go Green ได้อย่างไร)

งานสัมมนาเชิงลึกหลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ใกล้ตัว (ฉบับเข้าใจง่าย เริ่มได้ทันที) เป็นการสร้างนวัตกรรมธุรกิจและความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนสู่ BCG กับโครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วย BCG (BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY) จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

Visitors: 140,658