วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2023

การแสดงนิทรรศการและการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Carbon Neutal Tourism)

"พัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นใต้อย่างยั่งยืน บนฐานคิดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์"

 

Visitors: 137,572