วันที่ 7 กรกฎาคม 2022

สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยนำโดยนายก วสุมน เนตรกิจเจริญ พร้อมทีมอุปนายก ร่วมจัดกิจกรรม “กฟผ. ปลูกป่า ล้านไร่ ลุยเลน สร้างบ้านปลา คอนโดปู” กับ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  หน่วยงานราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าชายเลน ดันเป้าหมายปลูกป่าหนึ่งล้านไร่ให้สำเร็จ พร้อมกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่

โดยมีนักแสดงชื่อดัง ติวเตอร์ – ยิม นำผู้โชคดี 15 คู่ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนบางปะกง เรียนรู้และทำกิจกรรมรักษ์โลก ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง - บ้านปลา ธนาคารปู พร้อมร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ แหล่งเรียนรู้นิเวศป่าชายเลน โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เป็นการจุดประกายให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพอากาศแบบโลว์คาร์บอนในทุกกระบวนการ กิจกรรมในวันนี้จะสามารถลดการปล่อยและชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ได้เทียบเท่ากับการปลูกต้นโกงกางกว่า 150 ต้น ได้แก่ การเดินทางด้วยรถ EV การใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ การปลูกกล้าไม้โกงกางเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน โดยครั้งนี้เน้นการปลูกอย่างถูกวิธีและการอยู่รอดของกล้าไม้ที่จะสามารถเติบโตพร้อมเป็นแหล่งพักพิงของสัตว์น้ำต่อไป  

เป็นส่วนหนึ่งในโครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วม ของ กฟผ. ที่ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 1 ล้านไร่ ภายใน 10 ปี และบำรุงรักษาต่อเนื่องอีก 9 ปี เพื่อดูดซับและเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ มากกว่า 1.2 ล้านตัน CO2 ต่อปี 

คาดว่าตลอดระยะเวลาโครงการฯ จะสามารถดูดซับและกักเก็บคาร์บอนฯ ได้ทั้งสิ้นประมาณ 23.6 ล้านตัน CO2 เพื่อร่วมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามเป้าหมายของประเทศในการมุ่งสู่ Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ.2050 ทั้งนี้ กฟผ. ได้ดำเนินการปลูกป่ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน รวมแล้วกว่า 4.6 แสนไร่ ใน 51 จังหวัด ทั่วประเทศ

Visitors: 140,658