โครงการร่วมมือในประเทศ

    

                

                

                

              

       

        

  พ.ศ. 2564 ลงนาม MOU โครงการ Carbon Balance

พ.ศ. 2566 ก่อตั้ง “เครือข่ายองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้

สร้างบุคคลากรภาคการท่องเที่ยว และเสนอขาย “รายการนําเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์”

ก่อนมุ่งสู่การท่องเที่ยวที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Tourism)


 

 พ.ศ. 2564 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านกิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริการท่องเที่ยว กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


 

พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนากิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Go Ea(s)t & Go Green) ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)


 

พ.ศ. 2561 โครงการ การพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้วยการใช้ตลาดเชิงกลยุทธ์และการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)


 

พ.ศ. 2560 โครงการ การพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดอาหารเพื่อสุขภาพในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)


 

พ.ศ. 2559 โครงการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) บนเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)


 

พ.ศ. 2559 โครงการสร้างภาพลักษณ์จุดหมายปลายทาง (Destination Branding) และกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนถนนสายวัฒนธรรม บ้านไม้เก่าและพื้นที่เชื่อมโยง ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   (องค์การมหาชน)


 

พ.ศ. 2555-2557 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเลย ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)


 


Visitors: 140,644