การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นใต้อย่างยั่งยืน 03/02/2023

การแสดงนิทรรศการและการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Carbon Neutal Tourism)

"พัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นใต้อย่างยั่งยืน บนฐานคิดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์"

 

สามารถดูขอมูลได้ที่ Facebook TEATA สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

Visitors: 98,710