TRAINING

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00- 12.00น. ที่ผ่านมา ณ.ห้องประชุมชั้น 5 ม.สวนดุสิต และผ่านระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
ได้มีการจัดบรรยายให้ความรู้การพัฒนาภาคการท่องเที่ยว BCG Economy Model หรือ โมเดลเศรษฐกิจใหม่
โดยการบรรยายในครั้งนี้ ได้เน้นแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ตามหลักการ”วิวัฒน์” ออกแบบวางแผน
คิดก่อนทำ โดยนำเสนอการให้ความรู้
เทคโนโลยี นวัฒกรรมการแปรรูปด้วยภูมิปัญญาไทย และใช้ทรัพยากรน้อยอย่างมีคุณค่า ใช้ซ้ำใช้วน เพื่อลดปริมาณของเสียให้มากที่สุด
เพื่อขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต่อไป
Visitors: 59,698