TRAINING

TEATA ได้รับเกียรติจาก ทกจ.อุดรธานีเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดอุดรธานี
เพื่อพัฒนามาตราฐานการท่องเที่ยวตามเส้นทางธรณีสัณฐาน สู่แดนมหัศจรรย์อารยธรรมบ้านเชียง โดยการมีส่วนร่วมบูรณาการ เพื่อสนับสนุนเมืองไมซ์ซิตี้ ผ่านการบรรยาย เรื่อง การท่องเที่ยวในชุมชน ตามแนวความคิด BCG การขับเคลื่อนมาตราฐานการตลาดการท่องเที่ยวจังหวัด อุดรธานี เพื่อกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน ตามวิถีใหม่ New Normal
Visitors: 59,683