ความเป็นมา นโยบาย วิสัยทัศน์

    วิสัยทัศน์

    เป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวอย่าง "สมดุล" 
    CARE SHARE FAIR เผยแพร่องค์ความรู้และโอกาสสู่สมาชิกและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว       
    ก้าวข้าววิกฤตด้วยแนวคิดสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสู่วิถีท่องเที่ยวแบบ NEXT NORMAL
    โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนดังนี้

     1. ช่วง 10 ปีแรกทางสมาคมได้พัฒนา ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเน้น "ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
       ผจญภัย"

    2. 10 ปีต่อมา ช่วงแห่งการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ยกระดับมาตรฐานสู่สากลนำร่องพัฒนา
       "มาตรฐานและเส้นทางท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน" โดยอิงเกณฑ์ของ GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM
       COUNCIL (GSTC) และการใช้แนวคิดคาร์บอนต่ำ

    3. ทศวรรษที่ 3 เป้าหมายมุ่งสู่ "การท่องเที่ยวอย่างสมดุล" ภายใต้การขับเคลื่อน BCG TOURISM เพื่อ
       การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Visitors: 59,682